top of page

מרגישים את כיתה א׳ באויר

חוברת לקראת המעבר לכיתה א׳

מרגישים את כיתה א' באוויר-חוברת פעילות חווייתית אינטראקטיבית ומדריך להורים המלווה

.'אתכם במסע המשותף לכיתה א

החוברת מתמקדת בהכנה רגשית-חברתית של הילד ושל הוריו

לקראת המעבר לכיתה א' ומסייעת בתהליך ההסתגלות למערכת הבית ספרית.

היא מאפשרת לילד לחוות ולהכיר מראש את השלבים השונים של המעבר

החל מהדרך לבית הספר, היום הראשון בכיתה, ארגון הילקוט, הקשר עם המורה והתלמידים ועוד.

New Video